ห้องเรียนออนไลน์ อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา

ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียน โดยใช้รหัสประจำตัวของนักเรียน รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน

หากนักเรียนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ สามารถแจ้งมาได้ที่...ครูต่าย